Privacy verklaring

CARVAL waardeert uw interesse in haar producten, diensten en website (https://www.carval.solutions). Het is belangrijk voor ons dat u weet hoe wij uw persoonsgegevens of persoonsgegevens door u aan ons overgemaakt in het kader van een samenwerking of dienstverlening, verzamelen, verwerken en bewaren. Wij streven ernaar om dit te doen met respect voor uw rechten en in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving. We willen daarom dat u op de hoogte bent van uw rechten en dat u weet wat we met uw persoonsgegevens doen. Als u vragen hebt over de verwerking van uw gegevens, kunt u steeds contact met ons opnemen via het e-mailadres info@carval.solutions.


CARVAL wil benadrukken dat zij te allen tijde tracht te handelen in overeenstemming met (i) de Algemene Verordening Gegevensbescherming (2016/679) van 25 mei 2018, (ii) de Belgische Wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens, en (iii) eventuele andere toepasselijke wetgeving op het gebied van gegevensbescherming of privacy (hierna gezamenlijk de “Wetgeving inzake Gegevensbescherming”).


CARVAL kan op elk gewenst moment dit Privacybeleid aanpassen en updaten zonder voorafgaande kennisgeving door een nieuwe versie te plaatsen op de website, bijvoorbeeld naar aanleiding van nieuwe wettelijke, contractuele of administratieve verplichtingen, nieuwe activiteiten of ambities. Om die reden is het ten zeerste aan te raden om regelmatig onze website en de betreffende pagina waarop het Privacybeleid wordt weergegeven, te raadplegen om zeker te zijn dat u kennis hebt van enige wijzigingen. De datum van de meest recente versie wordt steeds aangepast en is onderaan het Privacybeleid terug te vinden. 

 

WIE IS VERANTWOORDELIJK VOOR DE VERWERKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS?

CARVAL is de verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens, ook wel de verwerkingsverantwoordelijke genoemd. CARVAL is een vennootschap naar Belgisch recht, met haar zetel te Jagershoek 2A, 8570 Vichte en is ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0675.671.217 ( verder "CARVAL" of "wij").

Dit Privacybeleid is enkel van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens in het kader van de activiteiten van CARVAL en in de mate dat er geen specifiekere privacy policy van toepassing is.

Dit Privacybeleid is van toepassing op de website https://www.carval.solutions, op de webshop die toegankelijk is via deze website en op alle (commerciële) relaties tussen CARVAL en haar klanten, prospects en business partners, alsook op het privacybeleid voor onze werknemers en medewerkers. Dit Privacybeleid heeft betrekking op marketing, waaronder het bezoeken van de website of andere applicaties, het organiseren van zakelijke of marketingevenementen, alle vormen van informatieverstrekking via nieuwsbrieven, artikelen op de website of via social media, (klant)relatiebeheer en tewerkstelling / samenwerking

Dit Privacybeleid beschrijft onder andere de soorten persoonsgegevens die we over u verzamelen, waar we de gegevens vandaan halen, hoe we de gegevens die we over u verzamelen gebruiken, hoe lang we uw gegevens bewaren, aan wie we deze gegevens kunnen verstrekken en uw rechten met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens.

 

WAT ZIJN PERSOONSGEGEVENS?

Persoonsgegevens zijn alle gegevens over geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke personen. 

Een 'identificeerbare' persoon is iemand die direct of indirect kan worden geïdentificeerd aan de hand van een nummer of van een of meer specifieke elementen die kenmerkend zijn voor zijn of haar fysieke, fysiologische, psychologische, economische, culturele of sociale identiteit.

 

WELKE PERSOONSGEGEVENS VERZAMELEN WIJ VAN U?

CARVAL kan de volgende persoonsgegevens verwerken voor zover, en indien, relevant voor het doel vermeld in dit Privacybeleid:


Identificatiegegevens
Voor- en achternaam, geslacht, geboortedatum, bedrijf, functie, enz. 


Contactgegevens
Adres, e-mailadres, telefoonnummer, mogelijk andere contactgegevens.  


Bedrijfsgegevens of gegevens met betrekking tot uw beroepsactiviteit
Activiteit, omzet, aantal werknemers, bestuurders, management, aandeelhouders, btw-nummer, functie of beroepsactiviteit, bedrijfsnaam of naam van de activiteit, financiële gegevens


Professionele en zakelijke interesses  
Welke diensten of producten van CARVAL interessant zijn of kunnen zijn voor u of uw bedrijf. De voorkeuren die blijken uit uw bezoek aan onze websites of applicaties, maar ook voorkeuren of interesses die blijken uit deelname aan zakelijke of marketingevenementen, maar natuurlijk ook uit interesses die u zelf hebt aangegeven of die wij vaststellen op basis van professioneel social mediagebruik.

Meningen over onze producten en diensten
Wij verwerken uw meningen over onze producten, diensten en informatie wanneer deze relevant zijn in een professionele context of om u nog gerichter te informeren.

Online gegevens
Hieronder vallen gegevens van bezoeken aan onze website(s) of andere applicaties, en uw surfgedrag of andere online contacten, maar ook gegevens die we verwerken op basis van uw social media gebruik in een professionele context, zoals likes, comments en dergelijke.

In principe verwerken wij geen gevoelige persoonsgegevens van u. Als deze gegevens al worden verwerkt, dan is dit uitsluitend ten behoeve van de algemene gegevensverwerking en nooit met de bedoeling om deze specifieke gegevens te gebruiken. In principe verwerken wij alleen persoonsgegevens die relevant zijn in een professionele context.

Onze website en/of onze diensten hebben niet de intentie gegevens te verzamelen over personen jonger dan 13 jaar, tenzij zij toestemming hebben van hun ouders of voogd of wij gebonden zijn door onze wettelijke verplichtingen. We kunnen echter niet controleren of een websitebezoeker ouder is dan 13 jaar. We moedigen ouders aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen om te voorkomen dat er gegevens over kinderen worden verzameld zonder ouderlijke toestemming. 

Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonsgegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op (zie contactgegevens).

 

HOE WORDEN DEZE PERSOONSGEGEVENS VERZAMELD?

Uw persoonsgegevens worden meestal verzameld wanneer u besluit deze aan ons of onze medewerkers te verstrekken. Dit gebeurt onder meer in de volgende situaties:
- Het bezoeken van de website(s) van CARVAL, het bezoeken van de webshop van CARVAL of het gebruik van andere applicaties van CARVAL
- Uw interesse in de producten of diensten van CARVAL
- Bij het abonneren op de nieuwsbrief van CARVAL
- Bij het verbinden met professionele social media kanalen van CARVAL of haar werknemers
- Bij deelname aan zakelijke of marketingevenementen
- Uit correspondentie of contacten met CARVAL
- Het aanvragen van offertes en/of het aangaan van een commerciële samenwerking met CARVAL 
- Uw tewerkstelling of samenwerking met CARVAL 
- Een samenwerking als klant of leverancier 
- We kunnen uw profiel ook aanvullen met gegevens uit onze CRM- en ERP-systemen of andere interne informatiebronnen.

CARVAL kan uw persoonsgegevens ook ontvangen via andere informatiebronnen die publiek toegankelijk zijn, zoals het Belgisch Staatsblad, uw eigen website of profiel, de Nationale Bank, KBO.

Uitzonderlijk kunnen we informatie verkrijgen uit andere databanken of informatiebronnen. Voor we dit doen, controleren we bij de leveranciers van deze databanken of bronnen of ze voldoen aan de toepasselijke regelgeving inzake gegevensbescherming.

We gebruiken zowel papieren als digitale documenten en formulieren voor het verzamelen van gegevens.

 

DE RECHTSGROND OP BASIS WAARVAN PERSOONSGEGEVENS VERWERKT WORDEN

Wanneer CARVAL persoonsgegevens verwerkt, wordt een van de volgende rechtsgronden ingeroepen:

Uw toestemming: persoonsgegevens worden verwerkt nadat u toestemming heeft gegeven.
Wettelijke verplichtingen: de persoonsgegevens moeten worden verwerkt om CARVAL in staat te stellen aan haar wettelijke verplichtingen te voldoen.
Uitvoering van de overeenkomst: de persoonsgegevens die worden verwerkt zijn noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst die tussen u en CARVAL bestaat.
Gerechtvaardigd belang: persoonsgegevens mogen worden verwerkt als dit in het gerechtvaardigd belang is van CARVAL als bedrijf, mits uw persoonlijke belangen niet zwaarder wegen dan onze belangen.


DE DOELEINDEN WAARVOOR PERSOONLIJKE GEGEVENS WORDEN VERWERKT

Persoonsgegevens worden verwerkt voor:
- De uitvoering van de overeenkomst tussen u en CARVAL
- De aanvraag van informatie of een offerte
- De verbetering van onze dienstverlening
- Het verrijken van uw profiel
- Direct marketingactiviteiten; als u niet wilt dat uw gegevens voor deze doeleinden worden gebruikt, kunt u dit altijd aanpassen via een melding en via uw cookie-instellingen
- De optimalisatie en analyse van de kwaliteit, het beheer en de inhoud van de website(s) of andere toepassingen van CARVAL
- Het optimaliseren van onze relatie met u
- Het uitvoeren van klanttevredenheidsonderzoeken, enquêtes en andere marktstudies
- De organisatie of facilitering van zakelijke of marketingevenementen
Voor de bescherming van onze gerechtvaardigde belangen
- Om u te informeren over wijzigingen of uitbreiding van onze diensten en producten
- De uitvoering van een wettelijke verplichting
- De manier waarop uw persoonsgegevens worden verwerkt, kan variëren afhankelijk van de dienst die CARVAL aan u levert.

 

MET WIE WORDEN UW PERSOONSGEGEVENS GEDEELD?

Uw persoonsgegevens worden in principe alleen binnen CARVAL gebruikt. Behoudens de hieronder genoemde uitzonderingen worden uw persoonsgegevens in principe niet gedeeld met derden.

Uw gegevens kunnen wel worden gedeeld met derden als u daar ex-pliciet toestemming voor heeft gegeven.
Uw gegevens worden gedeeld met derden, zoals dienstverleners, indien dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van onze activiteiten. CARVAL werkt enkel samen met partners die voldoen aan de toepasselijke regelgeving en die de nodige veiligheidsmaatregelen treffen voor de bescherming van persoonsgegevens.
Uw gegevens worden gedeeld met derden indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van uw overeenkomst met CARVAL, of om u gerichter te informeren.
Uw gegevens kunnen worden gedeeld met logistieke partners voor het organiseren van mailings of het organiseren van bedrijfs- of marketingevenementen.
Uw gegevens kunnen worden gedeeld met derden als CARVAL daartoe wettelijk verplicht is (bijvoorbeeld de overheid, de belastingdienst).
Uw gegevens kunnen openbaar gemaakt worden aan de bevoegde autoriteiten in het kader van een gerechtelijke procedure en/of ter vrijwaring en verdediging van onze rechten.
In geval van reorganisaties of de verkoop van CARVAL aan een andere organisatie kan CARVAL persoonsgegevens bekendmaken in verband met de verkoop of andere overdracht van het bedrijf waarop de gegevens betrekking hebben. In dat geval zal CARVAL de overnemende partij informeren over hun verplichtingen onder de toepasselijke regelgeving.
In geen geval worden uw persoonsgegevens gedeeld met derden voor louter commerciële doeleinden.

Met de bedrijven/personen die uw gegevens namens ons verwerken, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

 

HOE WORDEN UW PERSOONSGEGEVENS BEVEILIGD?

CARVAL neemt alle redelijke en passende beveiligingsmaatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen, zowel op technisch en organisatorisch als op administratief niveau. Daarbij houden we rekening met de stand van de techniek, de uitvoeringskosten, de aard, omvang en context van de verwerking en de waarschijnlijkheid en ernst van de potentiële risico's zoals door ons geïdentificeerd. Op deze manier worden onbevoegde toegang, ongewenste vernietiging, verlies of wijziging van gegevens en datalekken zoveel mogelijk voorkomen. Systemen worden voortdurend gecontroleerd en verbeterd om de veiligheid te kunnen garanderen. Desondanks kan geen enkel systeem of procedure de bovengenoemde risico's volledig uitsluiten. CARVAL en haar externe verwerkers zorgen ervoor dat de persoonsgegevens binnen de Europese Unie worden bewaard in de meest veilige omstandigheden. 

 

HOE LANG WORDEN UW GEGEVENS BEWAARD?

In overeenstemming met de Wetgeving inzake Gegevensbescherming worden uw persoonsgegevens niet langer bewaard dan nodig is voor het doel waarvoor ze zijn verwerkt. CARVAL is door de Europese en Belgische wetgeving verplicht om sommige persoonsgegevens gedurende een minimumperiode te bewaren. Hiervoor houdt CARVAL rekening met wettelijke bewaarplichten.

 

WAT ZIJN UW RECHTEN MET BETREKKING TOT UW PERSOONSGEGEVENS?

Recht op toegang
U hebt het recht om een bevestiging te ontvangen dat wij persoonsgegevens van u verwerken en u hebt het recht om toegang tot de persoonsgegevens te vragen. Voordat CARVAL u toegang verleent tot de gegevens, kan zij u vragen om een bewijs van identificatie.

U kunt een gratis kopie aanvragen van de persoonsgegevens die CARVAL van u verwerkt. Indien u extra kopieën wenst of indien u deze herhaaldelijk wenst in te zien, kan CARVAL hiervoor kosten aanrekenen in verband met haar administratieve kosten.

Recht op rectificatie 
U heeft het recht om uw persoonsgegevens kosteloos te laten aanpassen indien deze onjuist of onvolledig zijn.

Recht om uw toestemming in te trekken
Als de verwerking is gebaseerd op uw toestemming, kunt u deze toestemming te allen tijde intrekken. Dit heeft echter geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking op basis van uw toestemming voorafgaand aan de intrekking ervan.

Recht op gegevenswissing
In de volgende gevallen kunt u kosteloos verzoeken om verwijdering van uw persoonsgegevens:
- De persoonsgegevens zijn niet langer nodig voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld en/of verwerkt;
- U trekt uw toestemming in en er is geen andere rechtsgrond voor het verwerken van de persoonsgegevens;
- De persoonsgegevens zijn onrechtmatig verwerkt;
- De persoonsgegevens moeten worden gewist om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op CARVAL rust;
- U maakt bezwaar tegen de verwerking en er zijn geen dwingende redenen; of
- In het geval van direct marketing hebt u het recht om uw persoonsgegevens op elk moment te wissen.
- Het gevolg van een dergelijke verwijdering kan zijn dat bepaalde diensten van CARVAL niet langer kunnen worden geleverd.

Recht op beperking van de verwerking
U hebt het recht om de verwerking van uw persoonsgegevens te blokkeren of te beperken als:U de juistheid van de persoonsgegevens betwist (gedurende de periode die CARVAL in staat stelt de juistheid van de gegevens te controleren);
De verwerking onwettig is en u zich verzet tegen het wissen van de gegevens, maar aandringt op een beperking van de verwerking;
De gegevens zijn niet langer nodig voor de verwerking, maar u hebt ze nodig voor een gerechtelijke procedure; of
Als u bezwaar hebt gemaakt tegen de verwerking, in afwachting van opheldering, of als de gerechtvaardigde belangen van CARVAL zwaarder wegen dan uw belangen.
Als de gegevensverwerking beperkt is, mag CARVAL de persoonsgegevens opslaan, maar niet verder verwerken.

Recht op bezwaar
U hebt het recht om bezwaar te maken:
- Tegen de verwerking van gegevens, tenzij CARVAL dwingende legitieme gronden aanvoert die zwaarder zouden wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of die verband houden met een rechtsvordering;
- Te allen tijde tegen verwerking voor direct marketing;
- Tegen verwerking ten behoeve van wetenschappelijk of historisch onderzoek en statistiek, tenzij de verwerking noodzakelijk is voor de vervulling van een taak van algemeen belang.
- Indien u geen nieuwsbrieven of informatie over onze diensten meer wilt ontvangen, kunt u zich op elk moment uitschrijven door te klikken op de knop “uitschrijven”, zoals onderaan voorzien in elke e-mail van CARVAL. 

Recht op gegevensoverdraagbaarheid
ls de verwerking is gebaseerd op uw toestemming, of op een overeenkomst met CARVAL, en de verwerking wordt uitgevoerd met behulp van een automatisch proces, hebt u het recht om uw persoonsgegevens te verkrijgen in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machineleesbaar formaat. In dat geval hebt u ook het recht om de gegevens in dat formaat over te dragen aan een andere gegevensverwerker. Als de verwerking is gebaseerd op een andere rechtsgrondslag dan uw toestemming of uw overeenkomst met CARVAL, is het recht op overdraagbaarheid niet van toepassing, onverminderd uw andere rechten.


Recht om klacht in te dienen
CARVAL streeft ernaar uw persoonsgegevens zo transparant en correct mogelijk te verwerken. Mocht u toch het gevoel hebben dat er iets niet klopt, dan kunt u altijd contact met ons opnemen via het e-mailadres: info@carval.solutions.


U hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit, de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit:

Drukpersstraat 35
1000 Brussel
Telefoon: 02/274.48.00
Fax: 02/274.48.35
E-mail: contact@apd-gba.be
www.gegevensbeschermingsautoriteit.be


HOE KAN U UW RECHTEN UITOEFENEN?

Als u één van uw hierboven vermelde rechten wenst uit te oefenen, kan u uw verzoek per aangetekende brief richten aan CARVAL, Jagershoek 2A, 8570 Vichte, of per e-mail aan info@carval.solutions.

 

Versie Privacybeleid: 09/01/2024

 

Geef je bedrijf een upgrade met onze bedrijfswageninrichting! Heb jij ook interesse?

Vrijblijvende offerte aanvragen

Onze sterke punten: wat ons onderscheidt van de rest

  • One-stop shop voor de volledige inrichting
  • Ervaring met alle merken & types
  • Stiptheid, kwaliteit en snelle service
  • Altijd op maat voor 1 of 999 wagens
vertaal ''